kumoh national institute of technology
Networked Systems Lab.

Patent Application

NSL> Publication> Patents> Patent Application
[2021.08.06.] 스마트팩토리에서 운반 로봇의 효과적 작업처리를 위한 작업할당 최적화 방법
By : 관리자
Date : 2021-12-20
Views : 156

발명자: 이재민,김동성,대일리 필립 토비안토,이재현

출원번호: 10-2021-0103994
출원일: 2021.08.06.
 목록